خدا

خداوند خدا خالق و پادشاه جهان است. او به‌صورت جاودانه در سه شخص: پدر، پسر و روح‌القدس حضورداشته است. هر سه این‌ها یک هستند  و هر سه یک خدای واحد را تشکیل می‌دهند.

(پیدایش ۱:۱و ۲۶و۲۷:۳:۲) (مزمور ۹۰:۲) (متی ۲۸:۱۹) (اول پطرس ۱:۲) (دوم قرنتیان ۱۴:۱۳)

عیسی مسیح

عیسی مسیح پسر خدا است. او با خدا (پدر) یکی است. عیسی مسیح در جسم انسانی خود عاری از گناه زیست او با مرگ خود بر صلیب. خویشتن را به‌عنوان یگانه قربانی کامل و بی‌نقص تقدیم نمود. اما او پس از سه روز از مرگ برخاست تا اقتدار و فرمانروائی خود را بر گناه و مرگ نشان دهد. او به جلال آسمان بالا رفت تا روزی دیگر بازگردد و به‌عنوان شاه شاهان و رب الارباب برجهان حکومت کند.

(متی ۱:۲۲.۲۳) (اشعیا ۶:۹) (یوحنا ۱:۱،۵ ؛ ۳۰.۱۰:۱۴) (عبرانیان ۴:۱۴.۱۵) (اول قرنتیان ۱۵:۳.۴) (رومیان ۴:۱۳) (اعمال رسولان ۱:۱۱.۹) ( اول تیموتائوس ۶:۱۴.۱۵) ( تیطوس ۲:۱۳)

روح‌القدس

روح‌القدس، با پدر و پسر یکی است. او در جهان حضور دارد تا مردم را از نیازشان به عیسی مسیح آگاه سازد. در همان لحظه که شخصی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد، روح‌القدس درون او ساکن می‌شود تا وی را باقدرت الهی برای زیستن و قدرت درک حقایق روحانی تجهیز سازد تا برای ایمان‌دار چون راهنمایی باشد بجهت انجام کارهای نیکو. روح‌القدس به  مسیحیان عطایای روحانی  می‌دهد تا آن‌ها را برای خدمت مجهز نماید. اما هیچ‌کدام از این هدایا مثلاً هدیه سخن گفتن به زبان‌ها را نباید به‌عنوان یک اصل اساسی ایمان برای همه ایمان‌داران دانست و به آن‌ها آموزش داد.

(دوم قرنتیان ۳:۱۷) (یوحنا ۱۶:۷.۱۳) (یوحنا۱۴:۱۶.۱۷) (اعمال رسولان ۱:۸) (اول قرنتیان۲:۱۲) (اول قرنتیان ۳:۱۶) (افسسیان۱:۱۳) (غلاطیان ۵:۲۵)؛ (افسسیان ۵:۱۸)

کتاب مقدس

کتاب مقدس تنها مکاشفه خداوند است برای انسان‌ها. این کتاب از طریق الهام الهی  به دست بشر رسیده و مبرا از هر عیب و خطا است.  کتاب مقدس توسط انسان‌ها  اما با هدایت روحانی روح‌القدس به نگارش درآمده است. برای ایمان به مسیح و برای زندگی مسیحائی، این کتاب منبع اعلی و برجسته حقایق است. این کتاب الهام خداوند است. حقیقت است بی‌هیچ خطا و اشتباه است.

(دوم تیموتائوس ۳:۱۶)  (دوم پطرس ۱:۲۰.۲۱)  (دوم تیموتائوس ۱:۱۳)  (مزمور۱۱۹:۵ ؛۱۶۰  ۱۲:۶)  (امثال ۵:۳۰)

انسان

انسان ازنظر روحانی به‌صورت خداوند آفریده شد و انسان اشرف مخلوقات خداوند است. باوجوداینکه هر انسان توانایی بالقوه بالایی برای خوب شدن دارد اما همه ما آلوده‌شده وفاسد شده‌ایم ونافرمان از خداوند هستیم. این نافرمانی گناه نام دارد. این گرایش به نافرمانی، انسان را از خداوند جدا ساخته و باعث مشکلات بسیاری در زندگی انسان شده است.

(پیدایش ۱:۲۷)  (مزمور ۸:۳.۶)  (اشعیا ۵۳:۶)  (رومیان ۳:۲۳)  (اشعیا ۵۹:۱۲)

نجات

نجات هدیه رایگان خداوند است که می‌بایست توسط هرکدام از ما شخصاً، دریافت گردد. ما نمی‌توانیم با تقویت نفس و یا باکارهای خوب خود، جبران خسارتی را بکنیم که گناه بر طبیعت ما وارد کرده است. تنها با اعتماد و باور به عیسی مسیح به ‌عنوان هدیه خدا برای آمرزش گناهان است که  می‌توان  از مکافات گناهان رهایی یافت. تنها زمانی نجات‌یافته‌ایم که از زندگی خودمحور روی گردانده و باایمانی قلبی به عیسی مسیح روی‌آوریم. در همان لحظه که شخص عیسی مسیح را خالصانه و باایمان  به زندگی خود وارد می‌کند، زندگی جاودانه در او آغاز می‌گردد.

(رومیان۶:۲۳) (افسسیان ۲:۸.۹) (یوحنا ۱۴:۶) (تیطوس ۵:۳) (غلاطیان۳:۲۶) (رومیان۵:۱)  (اول یوحنا ۱۴:۶)

امنیت جاودانی

نجات باایمان به عیسی مسیح خداوند به ما زندگی جاودانی هدیه می‌کند. برای یک ایمان‌دار حقیقت داشتن یک نجات جاودانه تضمین‌شده است. اگر کسی حقیقتاً نجات‌یافته باشد، نمی‌تواند نجات خود را از دست بدهد. اما تداوم ابدی و جاودانه نجات تنها با فیض و قدرت خداوند میسر است نه با کوشش شخص ایمان‌دار، تنها فیض و قدرت الهی است که به ما این تضمین و آرامش خاطر را می‌دهد. تمام ایمان‌داران حقیقی تا به انتهای راه بر ایمان خود استوارند.

(یوحنا ۱۰:۲۸.۲۹) (دوم تیموتائوس ۱:۱۲) (عبرانیان ۷:۲۵ و ۱۰:۱۰.۱۴) (اول پطرس ۱:۳.۵)

حیات جاودانی

انسان برای حیات جاودان خلق گردید. ما با گناه از زندگی ابدی با خداوند محروم شدیم اما با پیوستگی ابدی با خداوند زندگی خواهیم کرد که این از طریق آمرزش گناه و نجات میسر است. جدائی ابدی از خداوند جهنم است. و پیوستگی ابدی باخدا حیات جاودان است. پادشاهی خدا (بهشت) و هاویه (جهنم) مکان‌هایی حقیقی می‌باشند.

(یوحنا ۳:۱۶ و۱۴:۱۷)  (رومیان ۶:۲۳ و۸:۱۷.۱۸)  (مکاشفه ۲۰:۱۵) (اول قرنتیان ۲:۷.۹)

باورهای مشترکی که ما با سایر مسیحیان داریم

ما چون سایر مسیحیان، توافق و اشتراک نظر داریم بر سر اعتقادنامه رسولان که می‌فرماید: من به خداوند ایمان‌دارم ،خدایی که قادر مطلق و آفریدگار آسمان‌ها و زمین هست. من به عیسی مسیح ایمان‌دارم که پسر یگانه خدا هست و همین‌طور ارباب و سرور ما. او که نطفه‌اش از روح‌القدس بسته شد و از مریم باکره زاده شد. او که در حکومت پنطیوس پیلاطس آمد و در آن حکومت عذاب بسیار کشید و سرانجام مصلوب گردید،مرد و مدفون گردیدوبه جهان مردگان نزول کرد و پس از سه روز از مرگ برخاست و به جلال آسمان صعود کرد اوبه دست راست پدر نشسته است.او دوباره بازخواهد گشت تازندگان و مردگان را داوری کندمن به روح‌القدس وبه کلیسای جامع ایمان‌دارم. من به اجتماع مقدسین، به آمرزش گناهان، به قیام بدن، و به زندگی ابدی ایمان‌دارم .